นายพุทธิพงษ์ กันยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
081-7686938
นายพุทธิพงษ์ กันยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
081-7686938
นางสาวสุภาพร โยโธ
นิติกรปฏิบัติการ
นางอินทร์จันทร์ คำมุงคุณ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอภิรดี เฉลาชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ว่าง)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายทวีศักดิ์ ชาพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายประภาส ดาราษี
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์
นายไพฑูรย์ อ้วนอินทร์
จ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักปลัด
นางสาววรรณภา แพงจันทร์
จ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักปลัด
นางสาวจารุวรรณ โฉมเฉลา
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานปลัด
นายคำบา สีผา
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ภารโรง
นายนนทวัฒน์ อ้วนอินทร์
จ้างเหมาปฏิบัติงานในสำนักปลัด
นายวิชัย โขงชัยภูมิ
คนงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ ประจำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองคังคา
นายพิสุทธิ์ อินทรงาม
คนงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองเดิ่นท่า
นายประเทือง จอมทิพย์
คนงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ ประจำสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้าบ้านหนองคังคา
(ว่าง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
สอบถาม