นายวรวุฒิ ศรีสว่าง
ประธานสภา อบต.
นายสุรพล จอมคำสิงห์
รองประธานสภา อบต.หนองเดิ่น
นายประจวบ โคตะมี
สมาชิกสภา อบต.หนองเดิ่น ม.1
นายสะเทือน สุขทน
สมาชิกสภา อบต.หนองเดิ่น ม.3
นายพรเทพ ท้าวดี
สมาชิกสภา อบต.หนองเดิ่น ม.5
นายวิทยา พรมพันห่าว
สมาชิกสภา อบต.หนองเดิ่น ม.6
นายไพวัน อุกฤษฎิ์
สมาชิกสภา อบต.หนองเดิ่น ม.7
สอบถาม