นายสามารถ โคตะมี
ประธานสภา อบต.
094-3908517
นายวรวุฒิ ศรีสว่าง
รองประธานสภา อบต.
098-3198799
นายอินทร เห็มลม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
046-3365066
นายเหรียญชัย โคตะมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
098-8988819
นายสุรพล จอมคำสิงห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
087-9556450
นายอภิสิทธิ์ เชี่ยวชาญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
093-4844556
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
นายถาวร พรมจันทา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
086-0630712
นายวิระศักดิ์ ท้าวดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
062-1257926
นางกาญจนา คุณสิงห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
086-2912801
นางทิพาพรรณ บุดดาคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
089-5894759
นางมาลัยทอง ต้นเหล่า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
065-7471733
นายสุเดช โดนโยธา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
063-9125628
นายสมศักดิ์ สอนโพธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
092-7742627