นายยงยุทธ อะโคตมี
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวสรัญญา ผดุงกิจ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายบวรฤทธิ์ ประเคนคะชา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิชิต อุทัยศรี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายชาติไทย ศรีพรมมี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายแสงดาว ศรีพรมมี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายเสถียร เสนานนท์
คนงานจ้างเหมาเก็บขยะ
นางสาวจุฑารัตน์ โยโธ
จ้างเหมาปฏิบัติงาน ในกองสาธารณสุขฯ