นายโอฬาร วงศ์สุริยา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
นักวิชาการสาธารณสุข
นายบวรฤทธิ์ ประเคนคะชา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายวิชิต อุทัยศรี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายชาติไทย ศรีพรมมี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายแสงดาว ศรีพรมมี
จ้างเหมาเก็บขยะ
นายบรรหยัด โมหนองเดิ่น
คนงานจ้างเหมาเก็บขยะ
นางสาวจุฑารัตน์ โยโธ
จ้างเหมาปฏิบัติงาน ในกองสาธารณสุขฯ