ว่าที่ ร.ต.(ญ) ดวงเดือน ลุนเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
081-9756990