นางสาววนิดา ทองพาณิชย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววนิดา ทองพาณิชย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ว่าง)
ผอ.ศพด.บ้านหนองเดิ่นท่า
(ว่าง)
ผอ.ศพด.บ้านหนองเดิ่นทุ่ง
(ว่าง)
ผอ.ศพด.บ้านหนองคังคา
(ว่าง)
ผอ.ศพด.บ้านห้วยเล็บมือ
นางดวงพร โพธิ์วิเศษ
ครูชำนาญการ
นางนิตยา ไชยสิทธิ์
ครูชำนาญการ
นางทุเรียน คำก้อน
ครูชำนาญการ
นางเพ็ญพยอม พันจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ
(ว่าง)
ครู
-
-
-
นางพินเพชร กตสุริย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรษา ไชยบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววารุณี พรมปากสา
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
นางปรัศนีย์ สิงห์พิมพ์
ผู้ดูแลเด็ก
-
-
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนิตตยา สุพร
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ
นางสาวสุชัญญา พิมพ์โคตร
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ใน ศพด.บ้านหนองเดิ่นท่า
สอบถาม