นางสาวชนัญชิดาธ์ กะการดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววนิดา ทองพาณิชย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(ว่าง)
ครู
นางนิตยา ไชยสิทธิ์
ครูชำนาญการ
นางทุเรียน คำก้อน
ครูชำนาญการ
นางเพ็ญพะยอม พันจำปา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดวงพร โพธิ์วิเศษ
ครูชำนาญการ
นางพินเพชร กตสุริย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางปรัศนีย์ สิงห์พิมพ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรษา ไชยบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
(ว่าง)
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววารุณี พรมปากสา
ผู้ดูแลเด็ก
นางสางสุภารัตน์ เคนคำพัน
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองการศึกษาฯ
สอบถาม