นายโอฬาร วงศ์สุริยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายภานุรักข์ ลาภากิจ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายธีร์ธวัช มีเหง้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายลือเดช มาตรเรียง
จ้างเหมาบริการงานประปา
นางสาวจิตราพร ผาพานทอง
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง
นายอรรครินทร์ วังคำ
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประปา
นายวิทยา พรมพันห่าว
เหมาบริการปฏิบัติงานประปา
นายสัตธัน มีเหง้า
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประปา