นายโอฬาร วงศ์สุริยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีร์ธวัช มีเหง้า
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
(ว่าง)
นายช่างสำรวจ
(ว่าง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายลือเดช มาตรเรียง
จ้างเหมาบริการงานประปา
นางสาวพูลสิน คำปาน
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง
นางสาวรินนิกา โคตมี
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในกองช่าง
นายกฤษดินฐ์ ทองขาว
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประปา
นายสุริยันต์ โคตรทองวงค์
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประปา
นายพัณณกร เคนหาราช
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานประปา
นายธนาวุธ คะสาน
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวุฒิชัย ประเคนคะชา
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ด้านประปา
สอบถาม