ว่าที่ ร.ต.(ญ) ดวงเดือน ลุนเพ็ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น
081-9756990
นายพุทธิพงษ์ กันยาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
081-7686938
นายยงยุทธ อะโคตมี
ผู้อำนวยการกองคลัง
099-1716144
นายโอฬาร วงศ์สุริยา
ผู้อำนวยการกองช่าง
081-0553017
นางสาวชนัญชิดาธ์ กะการดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
0930966654
นายยงยุทธ อะโคตมี
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
099-1716144
นายโอฬาร วงศ์สุริยา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-0553017
สอบถาม