นายโอฬาร วงศ์สุริยา
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางกลิ่นผกา โนนริบูรณ์
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุกัญญา แซ่ตั้ง
จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ในกองสวัสดิการสังคม
สอบถาม