ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นท่า

ชื่อหน่วยงานที่ดูแล : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐     

ชื่อกลุ่ม : กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นท่า     

ประธานกลุ่ม : นางคำกอง พิมพ์สุวรรณ   

จำนวนสมาชิกกลุ่ม : 142 คน

เป้าหมายการจัดตั้งกลุ่ม : สร้างอาชีพเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว  และสร้างความสามัคคีในชุมชน

รายละเอียดการผลิต           

๑.คล้า          

๒.ก้านตาล          

๓.หวาย          

๔.ไม้ไผ่          

๕.เชือก          

๖.เหล็กแหลม          

๗.กรรไกร          

๘.มีด          

๙.ไม้สำหรับตอก     

สินค้าที่จัดจำหน่าย          

๑.กระติบข้าว (ใบใหญ่) ราคา 700 บาท          

๒.กระติบข้าว (ใบกลาง) ราคา 3๐๐ บาท          

๓.กระติบข้าว (ใบเล็ก) ราคา ๑5๐ บาท     

สินค้าแนะนำ          

๑.กระเป๋า ราคา 450 - 600 บาท          

๒.กระจาด ราคา ๒๐๐ - ๓๐๐ บาท       

ติดต่อที่ กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๐๐๐   ติดต่อคุณคำกอง พิมพ์สุวรรณ โทรศัพท์ 063 0578706  หรือ คุณกลิ่นผกา โนนริบูรณ์ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น โทรศัพท์ 080 1877766 Email : otop@nongdoen.go.th

สอบถาม