สารบรรณกลาง

            ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ หมวด ๕ ข้อ ๘๙/๑ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณหรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและ การส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการ นั้น

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน จึงได้จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) กลางขององค์กร เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับ ส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ ดังนี้


-- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลางขององค์กร --
saraban@nongdoen.go.th

-- ที่เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง --

นางสาวอภิรดี เฉลาชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๓๑๕๐ ๘๖๐๑

สอบถาม