กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566

 วันที่ 18 เมษายน 2566 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566 รายนายประดิษฐ์ พิมพ์สุวรรณ บ้านเลขที่ 60 หมู่ 2 บ้านหนองเดิ่นเหนือ ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

สอบถาม