กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ (รายที่ 2) ประจำเดือนเมษายน 2566

  วันที่ 24 เมษายน 2566 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่รับลงทะเบียนผู้พิการรายใหม่ (รายที่ 2) ประจำเดือนเมษายน 2566 รายนางอำนวย ศรีสว่าง บ้านเลขที่ 165 หมู่ 1 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

สอบถาม