กิจกรรม/ผลงาน
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566

         ในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น นำโดย นายกบัวไข ประเคนคะชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด สมาชิกสภาตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานพนักงานลูกจ้าง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ รักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ๆปลูกต้นไม้ตามโครงการ ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า หรือกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดิ่นทุ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

 

สอบถาม