กิจกรรม/ผลงาน
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล การขอรับการสงเคราะห์ค่าเดินทางผู้ป่วยยากไร้

           นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของผู้ป่วยยากไร้ที่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่ิอง ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น เพื่อให้การช่วยเหลือ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในการขอรับค่าเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐ

สอบถาม