กิจกรรม/ผลงาน
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนพฤศจิกายน แก่ผู้สูงอายุ และคนพิการที่มีสิทธิรับเงินในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น

สอบถาม