กิจกรรม/ผลงาน
ประชาคมข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตตำบลหนองเดิ่น
  

ระหว่างวันที่ 2 - 12 พฤศจิกายน 2566 นายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร โยโธ นิติกรปฎิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ออกพื้นที่ประชาคมร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตตำบลหนองเดิ่น หมู่ที่ 1 บ้านหนองเดิ่นท่า หมู่ที่ 2 บ้านหนองเดิ่นเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา หมู่ที่ 6 บ้านภูสวาท หมู่ที่ 7 บ้านเทพมีชัย โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้จััดทำข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมตลาด และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตตำบลหนองเดิ่น

สอบถาม