กิจกรรม/ผลงาน
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตำบลหนองเดิ่นเข้าร่วม "โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลหนองเดิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้จัดทำ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิ้ลตำบลหนองเดิ่นโดยมีเป้าหมายคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นขอประชาสัมพันธ์ ให้ครัวเรือนใดที่ยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการธนาคารขยะรีไซเคิ้ลตำบลหนองเดิ่น มาเข้าร่วมโครงการเพื่อรับประโยชน์สมาชิกในครัวเรือนของท่าน และช่วยคัดแยกขยะต้นทางช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในตำบลหนองเดิ่น หากท่านใดมีความประสงค์ สนใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น หรือติดต่อคณะกรรมการ รับ-ซื้อ ขายขยะ ประจำหมู่บ้านของท่าน 


สอบถาม