กิจกรรม/ผลงาน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     อบต.หนองเดิ่น ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของ อบต.หนองเดิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.  ณ วัดโนนสีทอง ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธงชัย บุตรวงษ์ นายอำเภอบุ่งคล้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักธรรมาภิบาล และหลักเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และพระอธิการเจียม กันตสีโล เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังวราราม ม.4 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ บรรยายอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฯ

 
      ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป  
     

การดำเนินโครงการตังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงคุณภาพของแผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.หนองเดิ่น ที่จะให้บุคลากรในสังกัดทุกคนได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี