กิจกรรม/ผลงาน
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกองค์กร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563

              องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกองค์กร ด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยได้จัดกิจกรรมมอบเกยรติบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบฯ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น