กิจกรรม/ผลงาน
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมบุคคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นได้จัดทำโครงการ"พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคคลากร"ประจำปี พ..ศ2565เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรม เมื่อวันจันทร์ที่8 สิงหาคม 2565 ณ วัดโนนสีทอง หมู่ที่1 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

สอบถาม