กิจกรรม/ผลงาน
แจกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำเดือนธันวาคม 2565

      วันที่ 9 ธันวาคม 2565 อบต.หนองเดิ่น ลงพื้นที่แจกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม 2565 แก่ผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีสิทธิรับเงินในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น

สอบถาม