กิจกรรม/ผลงาน
ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุและผู้พิการ

   วันที่ 9 ธันวาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองเดิ่น ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สิทธิผู้สูงอายุและคนพิการ ในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น