กิจกรรม/ผลงาน
สำรวจข้อมูลบ้านคนพิการในพื้นที่เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

     กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้รับมอบหมายจากนายบัวไข ประเคนคะชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนพิการในพื้นที่ ที่มีความยากจนและมีความจำเป็นต้องปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย