กิจกรรม/ผลงาน
แจกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมกราคม2566

          วันที่ 10 มกราคม 2566  อบต.หนองเดิ่น นำโดยนายเฉลิมชัย จันดาประดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น, ว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงเดือน ลุนเพ็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่แจกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนมกราคม 2566 พร้อมแจกขนมปีใหม่และหุงนวดให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น

สอบถาม