กิจกรรม/ผลงาน
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

               วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.หนองเดิ่น นำโดยนายเฉลิมชัย จันดาประดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่แจกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่มีสิทธิรับเงินในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น