กิจกรรม/ผลงาน
ร่วมงานวันคนพิการสากล

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น นำผู้พิการและคนดูแลคนพิการเข้าร่วมงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ณ โรงแรมบีเคเพลส บึงกาฬ โดยในงานมีการเสวนาให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ คือ

1. สิทธิการกู้ยืมเงินทุนของคนพิการ

2. สิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลนอกจากการรักษาต่อเนื่อง

3. สิทธิประกันสังคม

4. การจัดหางานให้คนพิการ

ในงานมีการแสดงของคนพิการ กิจกรรมมอบรางวัล การเล่นเกม และตอบปัญหาชิงรางวัลของคนพิการ