กิจกรรม/ผลงาน
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงกระบือเพื่อการผลิตประจำปีพ.ศ.2566(ต่อเนื่องปีงบประมาณ2554)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้ส่งมอบกระบือแม่พันธ์ จำนวน 4 ตัวให้แก่ประชาชน กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือที่ร่วมโครงการฯ