กิจกรรม/ผลงาน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น โดยสำนักปลัด ได้จัดโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคคลากร โดยมี นายอดุลย์ ผาศิริ ท้องถิ่นอำเภอบุ่งคล้า ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯและบรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคคลากร