กิจกรรม/ผลงาน
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 2566

   วันที่ 10 เมษายน 2566 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่มีสิทธิรับเงิน ในเชตพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น พร้อมแจกเสื้อให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ

สอบถาม