ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนผู้มารับบริการ ร่วมกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการ และผู้ที่มารับบริการทุกท่านร่วมตอบแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   https://itas.nacc.go.th/go/eit/24tvti  หรือสแกน QR Code ด้านบนนี้ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาส นี้ด้วย