ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกองค์กร ด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564