ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ
ประกาศ อบต.หนองเดิ่น เรื่อง ยกย่องชมเชยพนักงานส่วนตำบลที่รับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานที่สมควบได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564